Space - The Human Quest

Algemene Voorwaarden Expo Space - The Human Quest

 

Ouranos Event & Consulting NV
Clemenceaustraat 177A
2860 Sint-Katelijne-Waver
BE 0640.837.824

 

1. Algemene bepalingen: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1   Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Expo Space - The Human Quest;

1.2   Bezoeker(s): de natuurlijke- of rechtspersoon die op de een of andere wijze, direct of indirect, als bezoeker, exposant, organisator, toeleverancier of anderszins een overeenkomst met Expo Space - The Human Quest; of een Derde sluit ter zake een bezoek aan Expo Space - The Human Quest. Hieronder wordt eveneens verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die Expo Space - The Human Quest betreedt, zonder dat deze bezoeker direct of indirect een overeenkomst met Expo Space - The Human Quest dan wel met een Derde heeft gesloten;

1.3   Derde(n): de natuurlijke- of rechtspersonen die op de een of andere wijze, direct of indirect, als organisator en/of als verkooporganisatie van Expo Space - The Human Quest betrokken zijn bij de overeenkomsten met Bezoekers en/of de bezoeken aan Expo Space - The Human Quest door Bezoekers;

1.4   Ticket: een fysiek of digitaal document dat een Bezoeker recht geeft op deelname aan het bezoek van Expo Space - The Human Quest;

1.5   Functionaris(sen): alle natuurlijke personen die werkzaam zijn in en om Expo Space - The Human Quest in dienst en/of in opdracht van Expo Space - The Human Quest;

1.6   Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren;

1.7   Partijen: Bezoeker en Expo Space - The Human Quest gezamenlijk;

1.8   Expo Space - The Human Quest: Ouranos Event & Consulting NV, statutair gevestigd te Clemenceaustraat 177A, 2860 Sint-Katelijne-Waver, België ingeschreven onder ondernemingsnummer 0640.837.824

1.9   Space Expo: de voor het publiek c.q. de Bezoekers opengestelde ruimten in en rondom de Gebouwen van Antwerp Expo.

1.10  Toegangsbewijs: een fysiek of digitaal document dat een Bezoeker tijdens openingstijden recht geeft op toegang tot Space Expo.

 

 

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Expo Space - The Human Quest en de Bezoekers van Space Expo. Deze voorwaarden hebben eveneens betrekking en zijn van toepassing op alle handelingen die ter uitvoering van bedoelde overeenkomst worden verricht en op alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen waarvan Space Expo in het kader van haar doelstelling gebruik maakt. Deze voorwaarden zijn derhalve van toepassing op alle Bezoekers van een Space Expo, uit welken hoofde ook.

2.2   De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Bezoeker wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de algemene voorwaarden van Expo Space - The Human Quest en Bezoeker toch naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat bij eventuele strijdige bepalingen de Algemene Voorwaarden van Expo Space - The Human Quest prevaleren.

2.3   Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en voor zover Expo Space - The Human Quest daarbij vertegenwoordigd wordt door een daartoe krachtens de statuten van Expo Space - The Human Quest bevoegde bestuurder dan wel anderszins door Expo Space - The Human Quest aangewezen bevoegde personen.

2.4   Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

2.5   Expo Space - The Human Quest behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie is van toepassing zodra Space Expo een kopie van die gewijzigde Algemene Voorwaarden per e-mail en/of per post heeft verstuurd naar het bij haar bekende e-mailadres en/of postadres van Bezoeker. Op aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen die nadien tot stand komen alsmede in die situaties waarin verschillende versies van deze Algemene Voorwaarden van toepassing geacht kunnen worden, is steeds de jongste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

3. Aanbieding, totstandkoming en wijziging overeenkomst

3.1   Alle door Expo Space - The Human Quest gedane aanbiedingen, mededelingen – in welke vorm ook –, of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Expo Space - The Human Quest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Expo Space - The Human Quest en anderen aan de Bezoeker gedane aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven.

3.2   Een overeenkomst tussen Expo Space - The Human Quest en Bezoeker komt tot stand op het moment dat Bezoeker een Toegangsbewijs bij Expo Space - The Human Quest koopt.

3.3   Het Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

3.4   De Toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Space Expo. Een geldig Toegangsbewijs geeft de houder ervan eenmalig het recht op een bezoek aan Space Expo. Alleen de houder van het Toegangsbewijs die het Toegangsbewijs als eerste toont bij het betreden van Space Expo en/of de betreffende Excursie krijgt toegang. Expo Space - The Human Quest mag ervan uitgaan dat de houder van dit Toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de Bezoeker is). Space Expo is ten aanzien van geldige Toegangsbewijzen niet gehouden om de nadere controle te verrichten ten aanzien van de rechten van de houder van dit Toegangsbewijs. Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Expo Space - The Human Quest verstrekte Toegangsbewijs.

3.5   Het Toegangsbewijs is geldig op een geselecteerde datum en tijdslot dat vermeld wordt op het Toegangsbewijs. Na afronding van de betaling is het niet mogelijk van datum en tijdslot te wijzigen. Een Toegangsbewijs geeft geen recht op toegang tot Space Expo op een andere dag en/of tijdslot dan zoals staat vermeld op het Toegangsbewijs.

3.6   Alleen aanschaf bij Expo Space - The Human Quest of een door haar aangewezen Derde garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast ter zake de aanschaf bij Expo Space - The Human Quest of een door haar aangewezen Derde rust op de Bezoeker.

3.7   Expo Space - The Human Quest behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen Toegangsbewijs per dag, tijdslot of Bezoeker, en Bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door Expo Space - The Human Quest gestelde maximum te houden.

3.8   Een Toegangsbewijs en/of het Excursieticket kan niet worden geruild.

>> COVID 19: zie aangepaste maatregelen op https://www.info-coronavirus.be/nl/

 

4. Aankoop van Toegangsbewijs

4.1   Toegangsbewijzen kunnen vooraf worden aangeschaft via www.xpospace.be.

4.2   Op de online aankoop van Toegangsbewijzen is geen herroepingsrecht van toepassing.

4.3   De Bezoeker is slechts gerechtigd om zelfstandig een Toegangsbewijs aan te schaffen indien hij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft bereikt. Bezoekers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, dienen voor de aanschaf van een toestemming van hun ouder(s) en/of voogd te hebben.

4.4   Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Space Expo verstrekt fysiek of digitaal document voorzien van een digitale code die door een scanner gelezen kan worden. De digitale code is een unieke code.

4.5   Indien het Toegangsbewijs via elektronische communicatie aan Bezoeker wordt verstrekt, dient Bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit Toegangsbewijs via elektronische communicatie op een veilige wijze kan worden verstrekt.

4.6   Expo Space - The Human Quest kan de vertrouwelijkheid van het verstrekte Toegangsbewijs en de ontvangst daarvan niet garanderen. Indien het Toegangsbewijs niet is ontvangen, is dat niet de verantwoordelijkheid van Space Expo. De Bezoeker dient dit uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de datum en tijdslot onder overlegging van bewijsstukken schriftelijk te melden bij Expo Space - The Human Quest, zulks zodat Expo Space - The Human Quest het gekochte tijdig ongeldig kan maken en eventueel een nieuw Toegangsbewijs kan verstrekken, bij gebreke waarvan Space Expo het recht heeft de Bezoeker iedere de toegang/deelname te ontzeggen.

4.7   Expo Space - The Human Quest of de door haar aangewezen Derde zijn gerechtigd om de Bezoeker bovenop de prijs voor het Toegangsbewijs een vergoeding in rekening te brengen ter dekking van de kosten gemoeid met de totstandkoming van de overeenkomst

(hierna: service kosten). Servicekosten komen nimmer voor restitutie in aanmerking.

 

5. Verbod doorverkoop

5.1   Bezoeker is gehouden om het Toegangsbewijs voor zichzelf te houden en mag dit derhalve niet op enigerlei wijze aan derden doorverkopen, ter verkoop aanbiedenof in het kader van commerciële doeleinden verstrekken.

5.2   Bezoeker mag zijn Toegangsbewijs niet aan derden ter beschikking stellen, mits dit niet in het kader van commerciële doeleinden geschiedt en hij de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen in deze Algemene Voorwaarden, waaronder het verbod op doorverkoop, ook oplegt aan degene aan wie hij het Toegangsbewijs Excursieticket ter beschikking stelt en garandeert jegens Expo Space - The Human Quest dat deze derde(n) deze verplichtingen zal nakomen.

5.3   Een Toegangsbewijs dat is/wordt doorverkocht en/of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, kan door Expo Space - The Human Quest ongeldig worden gemaakt. Een ongeldig gemaakt Toegangsbewijs geeft geen recht op toegang tot Space Expo zonder dat Bezoeker en/of de houder recht heeft op restitutie en/of schadevergoeding.

 

6. Toegang Space Expo

6.1    Bezoeker is uitsluitend gerechtigd Space Expo te betreden op vertoon van een geldig Toegangsbewijs.

6.2   Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot Space Expo ontzegd indien blijkt dat het Toegangsbewijs niet is verstrekt door Expo Space - The Human Quest of een Derde.

6.3    Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. Bezoeker ontvangt het Toegangsbewijs in een dusdanige staat dat Expo Space - The Human Quest daarmee op eenvoudige wijze in staat is om de echtheid/geldigheid daarvan te controleren. Bezoeker is verplicht om het Toegangsbewijs op eerste verzoek van Expo Space - The Human Quest voorafgaand aan de betreding van Space Expo. Indien Bezoeker het Toegangsbewijs niet kan tonen of,bijvoorbeeld door beschadiging, niet meer op echtheid/geldigheid is te controleren, heeft Expo Space - The Human Quest het recht om de Bezoeker iedere toegang/deelname te weigeren.

6.4   Bezoeker heeft geen recht op restitutie van de toegangsprijs en/of ticketprijs in geval van verlies, diefstal of beschadiging van het Toegangsbewijs.

6.5   Expo Space - The Human Quest is gerechtigd de reguliere openingstijden van Space Expo aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in het geval van een werkelijke calamiteit, aan een noodzakelijk geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van Space Expo. Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft Bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs of schadevergoeding.

 

7. Bezoek Space Expo

7.1   Het bezoek van de Bezoeker in Space Expo is voor eigen rekening en risico.

7.2   Bezoeker zal zich tijdens het bezoek in Space Expo gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de openbare orde en overige met betrekking tot het bezoek van Space Expo geldende regels van fatsoen. Bezoeker is voorts verplicht alle redelijke aanwijzingen en instructies van Functionarissen, de brandweer, de politie en andere bevoegden op te volgen. Indien een Bezoeker naar het oordeel van de Functionaris op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en/of instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot Space Expo worden ontzegd, zulks zonder dat Expo Space - The Human Quest tot vergoeding van enige schade zal zijn gehouden.

7.3   Expo Space - The Human Quest is te allen tijde gerechtigd om een Bezoeker de toegang tot Space voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen, wanneer de betreffende Bezoeker gedurende een of meer vorige bezoeken aan Space Expo en/of een andere museum:

a) een voorwerp door (grove) schuld, bewuste roekeloosheid en/of opzet heeft beschadigd;

b) de regels uit deze Algemene Voorwaarden heeft overtreden; of

c) op andere wijze de vrees voor beschadiging of overtreding van de regels uit de Algemene Voorwaarden door Bezoeker bestaat.

Expo Space - The Human Quest behoudt zich bovendien het recht voor de Bezoeker de (verdere) toegang tot Space Expo te ontzeggen of uit Space Expo te verwijderen, indien Space Expo dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

7.4   In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een voorwerp, een terroristische aanslag, brand of geweld van een andere orde, is Expo Space - The Human Quest gerechtigd om de deuren van Space Expo per direct te sluiten en de aanwezige Bezoekers naar buiten te leiden.

 

8. Gedragscode

8.1   Bezoeker zal op de locatie van Space Expo:

a) geen tassen groter dan 25x25x25 cm, paraplu’s en/of andere grote objecten dragen dan wel meenemen;

b) geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen;

c) andere bezoekers niet hinderen, daaronder wordt uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend begrepen, dat het niet is toegestaan om andere bezoekers langdurig het zicht op tentoongestelde objecten en/of uitvoeringen te belemmeren, geluidsoverlast te veroorzaken (waaronder gebruik van mobiele telefoons en overige geluidsapparatuur) of ander ongepast gedrag te vertonen en/of zich aan diefstal of vandalisme schuldig te maken;

d) geen (huis-)dieren meenemen, uitgezonderd in ruimten waar deze expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft;

e) niet roken;

f) geen etenswaren of (alcoholische) dranken te nuttigen, uitgezonderd in andere locaties waar dit expliciet wordt toegestaan;

g) geen tentoongestelde objecten aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan.

Ouders dan wel docenten of begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het museum alleen onder begeleiding bezoeken;

h) geen foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven, behoudens de voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van Expo Space - The Human Quest. Gemaakte foto's, video- en filmopnamen mogen enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Het gebruik van foto's, video- en filmopnamen voor commercieel gebruik is verboden, behoudens de voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van Expo Space - The Human Quest.

i) niet tekenen of schilderen zonder de voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van Space Expo;

j) geen beschadigingen aanrichten aan de locatie en/of goederen van Space Expo, andere bezoekers en/of overige derden. De Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem of door kinderen en/of derden die onder zijn/haar toezicht staan wordt aangericht in of aan de locatie en/of goederen van Expo Space - The Human Quest, andere bezoekers en/of overige derden;

k) geen naar het oordeel van de daartoe door Expo Space - The Human Quest aangewezen personen gevaarlijke en/of voor de bezoekers van Space Expo hinderlijke voorwerpen of stoffen meebrengen, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

8.2   Ouders dan wel docenten of begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen. Zij zijn bovendien aansprakelijk voor enigerlei schade van Expo Space - The Human Quest, andere bezoekers en/of overige derden voor een overtreding van  door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen van het bepaalde in artikel 8.

 

9. Restitutie

9.1   De navolgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden door Expo Space - The Human Quest aan Bezoeker of een eventueel recht op schadevergoeding van Bezoeker:

a) het niet (goed) zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van Space Expo;

b) het gedeeltelijk gesloten zijn van Space Expo, waaronder uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend begrepen een gedeeltelijke sluiting van Space Expo als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;

c) overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, waaronder uitdrukkelijk, doch niet uitsluiten begrepen geluidsoverlast, ongepast gedrag (onder andere molest en vandalisme), diefstal en openbare dronkenschap;

d) schade veroorzaakt door andere bezoekers;

e) overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, waaronder uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend begrepen een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;

f) overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in Space Expo.

 

10.   Rechten van Expo Space - The Human Quest

10.1 Bij overtreding door Bezoeker of een minderjarige, individu of groep die door Bezoeker is meegebracht of onder diens begeleiding staat van (één of meer van) de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden:

a) is Bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist; en/of

b) is Expo Space - The Human Quest gerechtigd om de (koop)overeenkomst per onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden; en/of

c) is Expo Space - The Human Quest gerechtigd om de Bezoeker en/of de derde(n) die deze Bezoeker heeft meegebracht en/of begeleidt de (verdere) toegang tot Space Expo voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen;

d) is Expo Space - The Human Quest gerechtigd om de Bezoeker en/of de derde(n) die deze Bezoeker heeft meegebracht en/of begeleidt uit Space Expo te (laten) verwijderen en verwijderd te houden.

10.2 Bezoeker of de derde(n) die deze Bezoeker heeft meegebracht en/of begeleidt heeft in geen van bovengenoemde gevallen recht op restitutie van het bedrag dat hij en/of zij voor het Toegangsbewijs aan Expo Space - The Human Quest dan wel een Derde heeft voldaan en/of eventuele andere schadevergoeding.

10.3 Een door Expo Space - The Human Quest ongeldig gemaakt Toegangsbewijs geeft bovendien geen recht (meer) op (een latere) toegang tot Space Expo. Houders van ongeldig gemaakte Toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

 

11.   Aansprakelijkheid

11.1 Het betreden van Space Expo, geschiedt door de Bezoeker geheel voor eigen rekening en risico. Space Expo is derhalve niet aansprakelijk voor schade ontstaan door genoemd betreden of deelnemen, waaronder schade door gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen en/of letsel, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Expo Space - The Human Quest of haar leidinggevende personen.

11.2 Expo Space - The Human Quest is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Bezoeker lijdt die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Space Expo of haar leidinggevende personen. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking de directe schade waartegen Expo Space - The Human Quest is verzekerd en in dat geval slechts tot het bedrag dat door de verzekeraar in het betreffende geval wordt vergoed.

11.3 In geval van schade door lichamelijk letsel of overlijden zal de totale aansprakelijkheid van Expo Space - The Human Quest in geen geval meer bedragen dan de onder lid 2 van dit artikel 11 beschreven schadevergoedingsregeling.

11.4 Aansprakelijkheid van Space Expo voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

 

12.   Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrentin de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop Expo Space - The Human Quest geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Space Expo niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder meer wordt onder overmacht verstaan: overlast, ongemak en/of onrechtmatige handelingen veroorzaakt door derden (waaronder andere Bezoekers), door onderhoudswerkzaamheden, door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten en/of door de aanwezigheid van het vrije zicht benemende personen en/of voorwerpen. In geval van overmacht bestaat geen recht op restitutie en/of schadevergoeding.

12.2 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woord, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte, stakingen, brand, pandemie, epidemie, overheidsmaatregelen, (terroristische)aanslagen, oorlog, revolutie, uitzonderlijke weersomstandigheden ofnatuurverschijnselen etc. heeft Expo Space - The Human Quest het recht de geldigheidsdatum op het Toegangsbewijs te verschuiven naar een latere datum of hetToegangsbewijs te annuleren.

12.3 Indien het Toegangsbewijs door Expo Space - The Human Quest wordt geannuleerd voordat Bezoeker Space Expo heeft betreden, zal Expo Space - The Human Quest uitsluitend verplicht zijn aan Bezoeker de vergoeding te restitueren die Expo Space - The Human Quest heeft vermeld op het Toegangsbewijs of bij gebreke daarvan de vergoeding welke Bezoeker aan Space Expo of een Derde heeft betaald. Indien het Toegangsbewijs door Expo Space - The Human Quest wordt geannuleerd, nadat Bezoeker Space Expo reeds heeft betreden maar nog niet heeft verlaten, zal Expo Space - The Human Quest slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar nader vast te stellen gedeelte van de vergoeding die staat vermeld op het Toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding welke Bezoeker aan Space Expo of een Derde heeft betaald. Restitutie vindt plaats na datum annulering binnen twaalf weken nadat de Bezoeker een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs Expo Space - The Human Quest heeft overhandigd. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de Bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang tot Space Expo, indien zulks niet door Space Expo is aangeboden.

12.4 Indien de geldigheidsdatum op het Toegangsbewijs als gevolg van of in verband met overmacht door Expo Space - The Human Quest wordt verschoven naar een andere datum, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum. Als de Bezoeker Space Expo op deze datum niet kan of wil bezoeken dan is de Bezoeker niet gerechtigd zijn Toegangsbewijs in te leveren bij Expo Space - The Human Quest.

 

13.   Gebruik garderobe

13.1 Indien Expo Space - The Human Quest een bewaakte garderobe ter beschikking stelt, heeft Space Expo het recht afgifte van voorwerpen in de garderobe te weigeren, waaronder objecten van een naar de oordeel van Expo Space - The Human Quest te grote omvang. In beginsel worden alleen jassen, sjaals, tassen, hoeden, mutsen, helmen en paraplu’s voor afgifte in bewaarneming geaccepteerd. Met uitsluiting van tassen, mogen zich in de voorwerpen die aan Expo Space - The Human Quest ter bewaarneming worden gegeven geen voorwerpen bevinden. Space Expo Noordwijk is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing van of schade aan voorwerpen in de garderobe.

13.2 De Bezoeker die een voorwerp afgeeft bij de garderobe, vrijwaart Expo Space - The Human Quest voor eventuele aanspraken van derden aangaande door hen geleden schade die is veroorzaakt door de (inhoud van) het afgegeven voorwerp.

13.3 De Bezoeker is verplicht bij de garderobe afgegeven voorwerpen bij Expo Space - The Human Quest af te halen, zulks voordat hij Space Expo verlaat, bij gebreke waarvan Expo Space - The Human Quest het recht heeft geen teruggave te doen. Iedere overeenkomst van bewaarneming eindigt op het tijdstip waarop Space Expo tot sluiting overgaat zulks op de dag waarop de voorwerpen aan Expo Space - The Human Quest in bewaring zijn gegeven.

 

14.   Gevonden voorwerpen

14.1 Door Bezoeker in Space Expo gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij een Functionaris of bij de kassa van Expo Space - The Human Quest.

14.2 Expo Space - The Human Quest zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen, dan wel het gevonden voorwerp in bewaring geven aan een derde.

14.3 Indien de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich bij Expo Space - The Human Quest meldt, dient deze het betreffende voorwerp op de af te halen. De vermeende eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van Expo Space - The Human Quest over de status van de vermeende eigenaar, is Expo Space - The Human Quest gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

 

15.   Privacy

15.1 Expo Space - The Human Quest en/of een door haar aangewezen derde verwerkt persoonsgegevens, waaronder de naam, het adres en de woonplaats van Bezoekers en eventueel klikgedrag van de bezoekers van haar website(s ), zulks steeds conform haar privacy statement en in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.

 

16.   Klachtenregeling

16.1 In geval van klachten kan de Bezoeker deze kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@xpospace.be. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen Bezoeker en Expo Space - The Human Quest dienen Expo Space - The Human Quest binnen acht (8) dagen nadat uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden te bereiken. Expo Space - The Human Quest heeft het recht om klachten die na deze termijn worden ingediend niet in behandeling te nemen.

16.2 Wordt een klacht in behandeling genomen, dan zal de klacht van de Bezoeker worden onderzocht en schriftelijk of telefonisch worden beantwoord.

 

17.   Overige voorwaarden en toepasselijk recht

17.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van Space Expo.

17.2 Op deze Algemene Voorwaarden en op de overeenkomst tussen Partijen is Belgisch recht van toepassing. Geschillen die uit de overeenkomst tussen Partijen voortvloeien worden – voor zover zulks dwingendrechtelijk is toegestaan – voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen. Expo Space - The Human Quest is steeds gerechtigd het geschil voor te leggen aan een andere rechtbank die op grond van de wet bevoegd is.

 

AANVULLING ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOLEN

1. Boekingsvoorwaarden

a)       Scholen zijn verplicht vooraf te boeken.

b)      Het schooltarief geldt alleen voor scholen die van te voren hebben geboekt.

c)       Kortingsbonnen zoals de Museumkaart, zijn niet geldig bij schoolarrangementen.

d)      Scholen kunnen de expo bezoeken van dinsdag tot en met vrijdag van 10:00- 12:30 (met uitzondering van schoolvakanties).

e)      Uiterlijk tot 2 weken van te voren kunt u het aantal leerlingen wijzigen.

2. Betaling

a)       Bij reservatie wordt er een voorschotfactuur van 50% gestuurd. Bij betaling is de reservatie definitief.

b)      Na het bezoek wordt er een factuur verzonden op basis van het aantal aanwezige leerlingen.

 

3. Annuleringsvoorwaarden

a)       Een annulering dient schriftelijk of per mail te geschieden.

b)      Annuleren kan tot uiterlijk 2 maanden van te voren, indien dit later gebeurt zijn wij genoodzaakt om het volledige bedrag van de reservering in rekening te brengen.

 

4. Vestiaire

a)       Voor scholen zullen grotere lockers worden klaargezet. Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of schade.

 

5. Begeleiding en verantwoordelijkheid

a)       Bij bezoek van leerlingen aan de expo is begeleiding door de school gedurende het bezoek verplicht: één begeleider per tien leerlingen

b)      Ouders/verzorgers en leraren of andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide minderjarigen.

c)       Het is niet toegestaan om tentoongestelde objecten aan te raken, tenzij anders is vermeld; begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen begeleide minderjarige(n).

d)      Het maximum aantal personen per school is 180. Groepen worden per 30 personen opgesplitst.

 

6. Aanwezigheid

a)       Groepen dienen 15 minuten voor aanvang van hun slot aanwezig te zijn. Indien de groep te laat is wordt in overleg beoordeeld of het programma nog gedeeltelijk kan worden uitgevoerd.

 

7. Eten

a)       Eten in de tentoonstellingsruimte is niet toegestaan.

b)      Zelf meegebrachte lunchpakketten kunnen voorafgaand of na het programma buiten worden gegeten. Binnen kan er helaas niet worden gegeten en zijn er geen zitplekken.

Jürgen Ingels
Startups
Stad Antwerpen
Vlaanderen
ESA